Školní rok 2018/2019 začíná 3. 9. 2018

1.A , 1. B, 2. A a 2. B budou mít třídu na adrese - Plzeňská 104. Zbytek - Tyršova 136.

Informace pro budoucí prvňáčky

Pomůcky:
http://zspocaply.eu/upload/files/pom__cky_1.t____da.pdf
Připravenost:
http://zspocaply.eu/upload/files/p__ipravenost_do_1.t____dy.pdf

Schůzky pro rodiče budoucích žáků prvních tříd

Schůzky pro rodiče budoucích žáků prvních tříd ve školním roce 2018/2019 se uskuteční:
25. 6. 2018 ve 14.30 hod.  v budově školy - Plzeňská 104.

GDPR

Vážení rodiče, 
všechny osobní a citlivé údaje o Vašich dětech jsou spravovány na základě nařízení EU č. směrnice 95/46/ES   (GDPR). Údaje ze školní matriky jsou předávány pouze na základě školského zákona.

Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro šk. rok 2018/2019 

Do prvních tříd byli přijati žadatelé s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, -, 6, 7, 8, 9, 10, -, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, -, 45, 46, 47,

48, -, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

Rozhodutí o přijetí:
http://zspocaply.eu/upload/files/rozhodnut___o_p__ijet___2018_19.PDF

VÝSTAVA – Jan Preisler 

27. 4. – 11. 5. – návštěvy od 8.00–12.00 h nutno hlásit v ředitelně, 
Čt – 3. 5.  a čt – 10. 5. – otevřeno pro veřejnost také od 15.00 do 18.00 hod.

Ředitelské volno - 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018

Školní družina je během ředitelského volna dne 30. 4. 2018 otevřena při miniálním počtu
deseti přihlášených dětí - od 7.00 hod do 15.00 hod.

Během ředitelského volna 7. 5. 2018 jsou vyučující na školení a školní družina není otevřena. 

Stažení fotek z webu školy

Z důvodu platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - tzv. GDPR, které bude platné od  25. 5. 2018, stahujeme fotografie žáků z našeho webu.


Zápis do prvních tříd proběhne 25. 4. 2018


Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019


Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 proběhne ve středu 25. 4. 2018
od 14.00 do 18.00 hod. v budově čp. 104, ulice Plzeňská (druhé patro).

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2018 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání 
pro školní rok 2018/2019 podle těchto kritérií:


1. Věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění
2. Spádová oblasti školy dle Obecně závazné vyhlášky města Králův Dvůr – č. 1/2018
3. Děti s trvalým pobytem v Králově Dvoře, z jiné spádové oblasti města, kdy sourozenec
    již navštěvuje tuto školu

4. Děti s trvalým pobytem v Králově Dvoře mimo spádovou oblast školy
5. Ostatní

Počet žáků, které lze maximálně přijmout:
Škola může přijmout jen takový počet žáků daných počtem míst,

kterými škola disponuje v plánovaných dvou 1. třídách a to je 56 žáků -
důvodem snížené kapacity tříd je odhad očekávané migrace do spádové oblasti školy.

Výše zmíněná kritéria jsou součástí směrnice ředitele školy:
http://zspocaply.eu/upload/files/smernice_02_2018.pdf

Spádová oblast je určena místem trvalého bydliště žáka podle
Obecně závazné přihlášky č. 1/2018 města Králův Dvůr, která je na odkaze níže:

http://www.kraluv-dvur.cz/assets/File.ashx?id_org=7294&id_dokumenty=102291

Průběh zápisu:
Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a dalších činností s dítětem, které trvají zpravidla do 15 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Rodiče s sebou k zápisu přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte, (cestovní pas a povolení k pobytu – u dětí cizinců ze zemí mimo EU). Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Formální část zápisu:
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte)
- datum narození
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu)
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

V průběhu zápisu může zákonný zástupce písemně požádat o odklad školní docházky – viz níže.

Dodatečný zápis (pro děti, které jsou v době řádného zápisu nemocné nebo se z  vážných důvodů nemohou řádného zápisu účastnit) je třeba domluvit telefonicky nebo osobně.

Žádost o přijetí žáka lze stáhnout na tomto odkaze:
http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_p__ijet_______ka__do_1._ro__n__ku.pdf

Žádost o přijetí žáka před dovršením šestého roku věku dítěte
ke dni 31. srpna 2017 lze stáhnout na odkaze níže:
http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_p__ijet_______ka__do_1._ro__n__ku_mlad____ho_6ti_let.pdf

Povinnost školní docházky:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si prosím vyšetření zajistěte včas.

Žádost o odklad povinné školní docházky:
http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_odklad.pdf

Oznámení o přijetí:
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání  bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy –www.zspocaply.eu. Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí  nebude rozesíláno poštou.

Desatero pro rodiče:
http://zspocaply.eu/upload/files/Desatero_pro_rodi__e.pdf

Třídní schůzky 2. A a 2. B budou ve středu 11. 4. od 16.00 hod.

Třídní schůzky 2. A a 2. B budou ve středu 11. 4. od 16.00 hod. v budově čp. 104, ulice Plzeňská.
Paní učitelka třídní 2. A se vrátí do školy s největší pravděpodobností v druhé polovině dubna, bude však na třídní schůzce a tam podá rodičům přesnější informace.


Třídní schůzky - 4. 4. 2018

Pokud vás třídní učitelky neinformovaly o jiném termínu třídních schůzek, konají se 4. 4. 2018:
první stupeň - v 15.30 hod, druhý stupeň v 16.30 hod ve svých třídách.


Dne 8. 3. -  žáci 2. A a 2. B, kteří nepůjdou plavat

Žáci 2AB, kteří nepojedou 8. 3. na plavání mají vyučování do 11.40 hod.
Ti z nich, kteří půjdou na oběd a do ŠD, odchází s 1AB na budovu Tyršova 136.
Ti, kteří nejdou na oběd ani do ŠD, zůstávají na budově č.p. 104, kde si je vyzvednou rodiče (nejpozději ve 12.00 hod.).


Dne 8. 3. budou mít žáci 2. A a 2. B plavání

Odjezd od školy: 11.05 hod
Předpokládaný příjezd k budově školy - Tyršova 136: 13.30 hod

Dne 8. 3. navštíví žáci 5.-9. tříd kino v Berouně - Nicholas Winton - Síla lidskosti 

Žáci 5.-7. tříd pojedou od školy do Berouna a zpět objednaným autobusem.
Žáci 8. a 9. tříd mají sraz v 8.05 hod před kinem Mír v Berouně, do školy půjdou pěšky.

Výsledková listina okresního kola Zeměpisné olympiády

S potěšením oznamujeme, že žákyně 7. třídy - Karolína Kohoutová, se umístil ve své kategorii na druhém místě a žák 8. třídy - Jaromír Mlynář na čtvrtém místě.
Kompletní výsledková listina je na odkaze níže:
http://zspocaply.eu/upload/files/VL_ZeO_A_B_C_20.2.2018.pdf

V barvách olympijských kruhů

Modrá 20. 2. 2018
http://zspocaply.eu/upload/files/modr__.jpg

Žlutá 21. 2. 2018
http://zspocaply.eu/upload/files/__lut__.jpg

Černá 22. 2. 2018
http://zspocaply.eu/upload/files/__ern__.jpg

Zelená 23. 2. 2018
http://zspocaply.eu/upload/files/zelen__.jpg

Červená 24. 2. 2018
http://zspocaply.eu/upload/files/__erven__.jpg

Změny rozvrhů kvůli ukončení kůrzů plavání - od 19. 2. do 30. 6. 2018

Zozvrhy se vrací do stavu jaký byl v září 2017.
Viz http://www.zspocaply.eu/page-rozvrhy

Výsledková listina okresního kola Matematické olympiády ze dne 24. 1. 2018

S potěšením oznamujeme, že žák 5B třídy - Slabý Jakub, se umístil ve své kategorii na prvním místě.
Kompletní výsledková listina je na odkaze níže:
http://www.domecekhorovice.cz/media/souteze/prilohy/VL_MaO_Z5_Z9_24.1.2018.pdf

Žádost o uvolnění ze školní družiny

Pro uvolňování dětí z ŠD používejte prosím tento formulář viz odkaz níže.
http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n_______ka_z___D-1.pdf

Změna ranní družiny k 1. 10 . 2017

1AB a 2AB zůstává ranní družina v budově ZŠ Plzeňská 104. Tel.: 313 109 912,
vyšší ročníky mají ranní družinu v budově "horní" - Tyršova 136.

Kroužky 2017/2018

Pro velký zájem o kroužek hravé angličtiny,
dochází k jeho rozšíření a dalším organizačním změnám.
Podrobné informace viz odkaz níže:
http://www.zspocaply.eu/page-krouzky_a_jine
 

Umístění tříd ve školním roce 2017/2018

Tyršova ulice 136 – 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7., 8., 9.tř., + školní družina.

Plzeňská ulice 104 – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, + ranní družina.


Povinně volitelné předměty  (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:
̶  zájmu ze strany žáka,
̶  dle personálních možností školy,
̶  kapacitních možností daného předmětu.
Seznam a krátká anotace nabízených předmětů: http://zspocaply.eu/page-ucivo


Změna třídních učitelů


http://zspocaply.eu/page-ucitele


Školní družina

Zápis do školní družiny proběhne 4. 9. 2017 v budově 104 i v budově 136 od 8.00 – 10.00 hodin.
Školní družina bude v provozu od 5. 9. 2017.

Organizace a provoz družiny:  http://zspocaply.eu/page-druzina


Obědy

Obědy si řeší žáci nebo jejich zákonní zástupci individuálně viz kontakty nebo struktura školy.


Kroužky

Nabídka kroužku bude k dispozici během prvního týdne vyučování.


Vstup do školy

Prosíme zákonné zástupce žáků a jiné návštěvníky školy, aby se řídili pokyny z dokumentů na níže uvedených odkazech.

http://zspocaply.eu/upload/files/ZABEZPE__EN___VSTUP___BUDOVY___KOLY.pdf

http://zspocaply.eu/upload/files/VSTUP_DO___KOLY.pdf


Žádost o Individuální vzdělávací plán (IVP)

Prosíme zákonné zástupce, aby s žádostí o IVP neotáleli a podali ji v prvním vyučovacím týdnu.
http://zspocaply.eu/page-formulare


Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Pomůcky:
https://uloz.to/!TeiI7ME9Wz6C/pomucky-1-trida-docx

Organizace začátku školního roku pro 1. třídy - 2017/2018:
https://uloz.to/!NAQK3JcEaVNR/organizace-skolniho-roku-2017-2018-docx