Odpadá kroužek - Vybíjená s atletikou - 22. 5.
 
Odpadá kroužek keramiky v týdnu od 13. 5. do 17. 5.
 
Zápis dětí do mateřské školy - úterý 7. 5., od 14.00 do 18.00 hod 

http://www.mspocaply.wz.cz/zapis.html

Seznam přijatých do 1. třídy pro školní rok 2019/2020  

dle přidělených registračních čísel
http://zspocaply.eu/upload/files/rozhodnut___o_p__ijet___2019_2020.PDF

Ředitelské volno

Čtvrtek 9. května 2019 a pátek 10. května 2019.
Školní družina – 7.00 – 15.00 h na bud. 136

Platba za školní družinu 

Žádáme rodiče, kteří ještě nezaplatili školní družinu za druhé pololetí školního roku 2018/2019,
aby tak učinili co nejdříve v ředitelně školy.

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020  


KOORDINÁTOR
Mgr. Vladislav Krabec – tel.: 313 109 911
Mgr. Ján Petrovič – tel.: 733 383 808

TERMÍN
středa 10. 4. 2019 od 14.00 do 18.00 hod.
náhradní termín – datum a čas po domluvě s vedením školy, pouze pro děti/zákonné zástupce,
které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a předem se omluvily

MÍSTO - pozor změna!!!
Tyršova 136 - "horní budova"

VĚK DÍTĚTE
  6 let k 31. 8. 2019 
- dítě narozené od 1. září 2012 do 31. 8. 2013
- děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

  5 let k 31. 8. 2019 
- dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019 zákonný zástupce doloží jedno VYJÁDŘENÍ:
  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
- dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020 zákonný zástupce doloží  dvě VYJÁDŘENÍ:
  Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2019 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

ORGANIZACE ZÁPISU
- k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve středu 10. 4. 2019 od 14.00 do 18.00 hod
- zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj občanský průkaz,
  potvrzení o trvalém pobytu dítěte z ohlašovny pobytu, které nebude starší 2 měsíců –
  zákonný zástupce zároveň prokáže,
že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí –
  blíže viz odstavec KRITÉRIA. Veškeré potřebné dokumenty je nutné doložit v den zápisu.
- dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně
- zápis je rozdělen na formální část a motivační část
-
při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy nebo přinese již vyplněné tiskopisy,

  které si může stáhnout na odkazech níže…
- u zápisu je vedení školy a učitelky, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:
http://zspocaply.eu/upload/files/Krit__ria_pro_p__ijet_______k___do_1__t____d_2019_2020_final_.pdf

Spádová oblast je určena místem trvalého bydliště žáka podle
Obecně závazné přihlášky č. 1/2019 města Králův Dvůr, která je na odkaze níže:
https://www.kraluv-dvur.cz/assets/File.ashx?id_org=7294&id_dokumenty=103536

PRŮBĚH ZÁPISU
Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno
i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a dalších
činností s dítětem, které trvají zpravidla do 15 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování
dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Formální část zápisu
Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj občanský průkaz,
potvrzení o trvalém pobytu dítěte z ohlašovny pobytu, které nebude starší 2 měsíců –
zákonný zástupce zároveň prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí

blíže viz odstavec KRITÉRIA. Veškeré potřebné dokumenty je nutné doložit v den zápisu.

Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné
školní docházky,
obdrží registrační číslo dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům a je poučen a informován o možnostech odkladu
a možnosti nahlížení do spisu.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte)
- datum narození
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu)
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Doplňující informace:

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích,
  které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání


V průběhu zápisu může zákonný zástupce písemně požádat o odklad školní docházky – viz níže.


Dodatečný zápis (pro děti/zákonné zástupce, které jsou v době řádného zápisu nemocné nebo
se z  vážných důvodů nemohou řádného zápisu účastnit) je třeba domluvit telefonicky nebo osobně.

Žádost o přijetí žáka lze stáhnout na tomto odkaze:
http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_p__ijet_______ka__do_1._ro__n__ku-1.pdf

Žádost o přijetí žáka před dovršením šestého roku věku dítěte
ke dni 31. srpna 2018 lze stáhnout na odkaze níže:
http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_p__ijet_______ka__do_1._ro__n__ku_mlad____ho_6ti_let-1.pdf

Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími posouzeními:

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení

odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné
školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti
předškolního vzdělávání
dítěte a možných způsobech jejího plnění.


Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních
si prosím vyšetření zajistěte včas.

Žádost o odklad povinné školní docházky:
http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_odklad-1.pdf

Oznámení o přijetí:
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání  bude oznámeno vyvěšením na budově školy
a na webových stránkách školy – www.zspocaply.eu. Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni 
v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují
rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí
o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Desatero pro rodiče:
http://zspocaply.eu/upload/files/Desatero_pro_rodi__e.pdf

Úprava datumů třídních schůzek a pedagogických rad   

Pololetní pedagogická rada bude 23. 1. 2019.
Třídní schůzky budou 4. dubna 2019.
Další pedagogická rada bude 4. dubna 2019.

Další data viz
http://www.zspocaply.eu/page-skolni_rok

Informace k přijímacímu řízení na střední školy, podávání přihlášek na střední školy

http://zspocaply.eu/upload/files/info_k_p__ijmac__m_zkou__k__m_2018_2019-3.pdf

Dodatek ke školnímu řádu - mobily ve škole

Na odkaze níže jsou bližší informace:
http://zspocaply.eu/upload/files/__koln_______d_aktualizace_____jen_2018_mobily.pdf

Jednotné přijímací zkoušky 2019 

Na odkaze níže jsou informace o datech jednotných přijímacích zkoušek do 1. ročníků středoškolských oborů s maturitou.
http://zspocaply.eu/upload/files/jednotn___p__ij__mac___zkou__ky_2019.pd

Oddělení ŠD

http://zspocaply.eu/upload/files/ROZD__LEN______KOLN__CH__DRU__IN.pdf

Aktuální nabídka kroužků a aktivit pro školní rok 2018/2019

http://www.zspocaply.eu/page-krouzky_a_jine

Školní rok 2018/2019

První den ve škole trvá pro žáky od 8.00 do 8.45 hod. 
1.A , 1. B, 2. A a 2. B + ranní družina budou mít třídu na adrese - Plzeňská 104. 
Zbytek - Tyršova 136.
Budova - Tyršova 136 - přízemí - 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B, + školní družina
                                             - patro - 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. tř., 9. tř

Školní družina

Organizace a provoz družiny:  http://zspocaply.eu/page-druzina

Informace pro budoucí prvňáčky

Pomůcky:
http://zspocaply.eu/upload/files/pom__cky_1.t____da.pdf
Připravenost:
http://zspocaply.eu/upload/files/p__ipravenost_do_1.t____dy.pdf

Povinně volitelné předměty  (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií:
̶  zájmu ze strany žáka,
̶  dle personálních možností školy,
̶  kapacitních možností daného předmětu.
Seznam a krátká anotace nabízených předmětů: http://zspocaply.eu/page-ucivo


Obědy

Obědy si řeší žáci nebo jejich zákonní zástupci individuálně viz kontakty nebo struktura školy.

Vstup do školy

Prosíme zákonné zástupce žáků a jiné návštěvníky školy, aby se řídili pokyny z dokumentů na níže uvedených odkazech.

http://zspocaply.eu/upload/files/ZABEZPE__EN___VSTUP___BUDOVY___KOLY.pdf

http://zspocaply.eu/upload/files/VSTUP_DO___KOLY.pdf


Žádost o Individuální vzdělávací plán (IVP)

Prosíme zákonné zástupce, aby s žádostí o IVP neotáleli a podali ji v prvním vyučovacím týdnu.
http://zspocaply.eu/page-formulare


Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!
 

GDPR

Vážení rodiče, 
všechny osobní a citlivé údaje o Vašich dětech jsou spravovány na základě nařízení EU č. směrnice 95/46/ES   (GDPR). Údaje ze školní matriky jsou předávány pouze na základě školského zákona.

Stažení fotek z webu

Z důvodu platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - tzv. GDPR, které bude platné od  25. 5. 2018, stahujeme fotografie žáků z našeho webu.

ÚVODNÍ STRÁNKA