Školní družina


Školní družina je umístěna v hlavní budově ZŠ – Tyršova 136, 
Tel.: 606 830 610   ̶  vedoucí družiny   ̶  Měchurová Jolana.

Změna ranní družiny k 1. 10 . 2017:
1AB a 2AB zůstává ranní družina v budově ZŠ Plzeňská 104. Tel.: 313 109 912,
vyšší ročníky mají ranní družinu v budově "horní" - Tyršova 136.


Vychovatelky

Kramaříková Andrea  ̶  aja.kramarikova@seznam.cz
Kasalová Vlasta  ̶  kasalka73@seznam.cz
Měchurová Jolana  ̶  mechurka111@seznam.cz
Sajdlerová Tereza  ̶  sajdlerova.tereza@seznam.cz
Mojžíšová Zuzana  ̶  zuza.moj@seznam.cz


Poplatky za ŠD

Polatek za jeden měsíc činí 200 Kč. 
V případě, že žák navštěvuje družinu jen jednou týdně je poplatek 200 Kč za pololetí.

Žádost o uvolnění ze školní družiny

http://zspocaply.eu/upload/files/____dost_o_uvoln__n_______ka_z___D-1.pdf

Výňatek ze školního řádu

O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Provoz ŠD je ráno od 6.30 do 7.45 hod. a po skončení vyučování do 17.00 hodin.

Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna
­informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby
oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD
samo v určenou hodinu. Děti navštěvující školní klub odcházejí samy.

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16.30 hodin.
V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.

Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.

Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum,
hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

Do ŠD se žáci přihlašují písemně při začátku školního roku. Dítě je možně odhlásit
kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů).

Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy,
se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost
a zdraví svoje ani svých spolužáků.

Během pobytu ŠD  venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině.

ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy.  Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni
k řádné docházce (v nezbytných situacích).

Stravenky na obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny,
stejně tak i odhlašování žáků z obědů.

Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD  při zápisu do ŠD (tj. první školní den).
S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou
(využijí školní notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD  kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem
do činnosti a jsou zváni na významnější akce ŠD.

Do ŠD se zapisuje do 25 žáků na pravidelnou docházku.

 

ÚVODNÍ STRÁNKA