Stručný obsah učiva 


Osah učiva vychází ze ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ                
VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ Králův Dvůr Počaply „ZVON“ Zvládnout, Vědět, Objevovat, Naslouchat Č.j.205/2007.


Povinně volitelné předměty (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií: 
̶  zájmu ze strany žáka, 
̶  dle personálních možností školy,
̶  kapacitních možností daného předmětu.


Pro školní rok 2017/2018 jsou nabízeny tyto volitelné předměty:

Sportovní hry se zaměřením na judo  ̶  Bc. Karel Dvořák
Vzdělávací obsah volitelného předmětu Sportovní výchova navazuje na některé výstupy předmětu Tělesná výchova a rozšiřuje ho svým specifickým zaměřením na JUDO.

Informatika
 ̶  Ing. Michal Špiryt

Literárně dramatický seminář  ̶  Mgr. Libuše Suchantová
Žáci rozvíjí slovní a písemný projev, čtení s porozuměním, komunikační schopnosti, výrazové prostředky komunikace a tvořivé psaní. Součástí semináře je tvorba obsahové náplně školního časopisu.

Ekologie v souvislostech  ̶  Mgr. Ján Petrovič
Žáci získávají podvědomí o závislosti kvality lidského bytí na přístupu lidstva k okolní přírodě, seznamují se s příklady chybných přístupů lidstva k přírodě a s následky, které pro lidstvo z toho plyne, žáci se seznámí s existencí ekosystémů a dokáží je popsat a pochopit nutnost jejich ochrany, žáci jsou seznámeni s probíhajícími změnami v přírodě. Dokáží např. vysvětlit možný vliv člověka na probíhající změny klimatu a další aspekty měnící a ohrožující životní prostředí, žáci pochopí význam přírody a začlenění člověka v ní. 

Péče o děti se speciální vzdělávacími potřebami 


V případě doporučení specializovaného pracoviště – Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciální pedagogické poradny (SPC) třídní učitel vypracovává pro žáka individuální plán vzdělávání (IVP) a po schválení ze strany rodičů se s žákem pracuje při hodinách individuálně podle druhu postižení eventuelně potřeb.

Dále škola zřizuje kroužky dyslexie pro děti s touto poruchou.

Žádosti a jiné formuláře potřené k vypracování individuálního vzdělávacího plánu jsou dostupné v části – ÚŘEDNÍ DESKA > FORMULÁŘE  této webové stránky. 


Výchovná poradkyně

Mgr. Barbora Kédlová  ̶  b.kedlova@centrum.cz 


Vývojové poruchy učení

Mgr. Romana Vinšová   ̶  vinsova.romana@centrum.cz 


Přehled pedagogicko-psychologických poraden v ČR

www.ippp.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=111

 

 

 

 

ÚVODNÍ STRÁNKA