Prevence rizikového chování


Co dělat…

…aby děti nebraly drogy
  ̶  získat jejich důvěru a umět jim naslouchat   
  ̶  naučit se s nimi mluvit o drogách a alkoholu 
  ̶  nepřipustit, aby se nudily   
  ̶  naučit je zdravému sebevědomí
  ̶  komplexy jsou nejkratší cestou k drogám

…abychom rozpoznali signály, že dítě bere drogy
  ̶  sledovat, jak a  s kým tráví dítě volný čas
  ̶  sledovat změny chování  (jídlo, spánek, zájmy, nálady)

…abychom rozpoznali signály, že je dítě šikanováno
  ̶  bojí se chodit  do školy
  ̶  zhorší se prospěch
  ̶  zadrhává
  ̶  křičí ze spaní
  ̶  ztrácí peníze nebo osobní věci
  ̶  má modřiny, škrábance, popáleniny apod.
  ̶  začíná krást

…když se šikana nebo drogy objeví
  ̶  okamžitě informovat vedení školy
  ̶  závažné případy oznámit policii ČR

…aby dítě přežilo cestu do a ze školy naučit ho
  ̶  přecházet po přechodech
  ̶  zastavit a rozhlédnout
  ̶  ovládat základní dopravní značky
  ̶  nejezdit samo na kole a nosit přilbu
  ̶  nehrát si na vozovce a v její blízkosti
  ̶  znát: 150 hasiči, 155 záchranka, 158 policie, 112 jednotné SOS


Výňatek ze školního řádu

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních
a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména
v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude
o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.


Projekt proti šikaně – Nenech to být

Milí žáci a rodiče, naše škola se zapojila do projektu Nenech to být, který by měl být dalším krokem, jak bojovat se šikanou na škole.  Na webu www.nntb.cz je přístup do aplikace umožňující svědkům případné šikany ohlásit oběť. Po anonymním nahlášení oběti přijde e-mail výchovné poradkyni a ta může začít celou situaci řešit. Pokud tedy víte o někom, komu někdo jiný ve škole ubližuje, NENECHTE TO BÝT!

Školní psycholožka

Mgr. Ludmila Sotáková 
sotakovaludmila@zspocaply.eu
Tel.: 608 359 675
Činnost školního psychologa v ZŠ
Generální souhlas s prací psychologa pro ZŠ

Výchovná poradkyně

Mgr. Barbora Kédlová  ̶  b.kedlova@centrum.cz

Výchovná poradkyně se zabývá:
  ̶  prevencí školní neúspěšnosti
  ̶  prevencí sociálně patologických jevů
  ̶  kariérovým poradenstvím
  ̶  integrací a vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  ̶  péčí o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
  ̶  péčí o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi

(dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., § 7 odstavec 2)


Školní metodik prevence

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem –
vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních. 
Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.
O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Školní metodik prevence na naší škole je Mgr. Anna Rychtaříková


Náplň práce školního metodika prevence:
  ̶  tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů
    sociálně patologických jevů a jejich řešení
  ̶  realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí,
    agresivity a dalších sociálně patologických jevů
  ̶  monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
  ̶  poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně
    patologických jevů
  ̶  koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  ̶  spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  ̶  koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  ̶  poskytování informačních a metodických materiálů
  ̶  aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence


Užitečné kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
Vedoucí pracoviště: Mgr. Miroslava Lívancová
Adresa: Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr
Telefon: 311637119
Fax: 311637119
Mobil: 731417213
e-mail: kraluvdvur@pppsk.cz

DYS-centrum® Praha z. ú.
Stejskalova 192/9
Praha 8, 180 00
Telefon: 270 005 018
Mobil: 603 399 889, 773 507 222
Fax: 270 005 548
E-mail: dyscentrum@dyscentrum.org
Web: www.dyscentrum.org

Linka bezpečí
116 111
Rodičovská linka
Po–Čt 13–19 hod, Pá 9–15 hod
tel.: 840 111 234, 606 021 021
pomoc@rodicovskalinka.cz

Odbor sociálně právní ochrany dětí
Městský úřad Beroun
Pod Kaplankou 21
266 01 Beroun
Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Zdeňka Rjabcová
tel.: 311 630 261
osvz1@muberoun.cz


Zajímavé odkazy na weby

Kyberšikana
www.ovce.sk
www.kybersikana.eu
www.nebutobet.cz

Šikana
www.minimalizacesikany.cz
www.sikana.org
www.sikana.cz

Sebepožkozování
psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani
www.spondea.cz

 

 

 

ÚVODNÍ STRÁNKA