Stručný obsah učiva 


Osah učiva vychází ze ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ                
VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ Králův Dvůr Počaply „ZVON“ Zvládnout, Vědět, Objevovat, Naslouchat Č.j.205/2007.

UČIVO ONLINE

Aplikace sloužící k distanční výuce a k ukládání
některých výukových materiálů, úkolů apod.


Povinně volitelné předměty (PVP)

Povinně volitelné předměty jsou nabízeny pro 7., 8. a 9. ročník.
Rozdělení žáků do jednotlivých povinně volitelných předmětů je dle kritérií: 
̶  zájmu ze strany žáka, 
̶  dle personálních možností školy,
̶  kapacitních možností daného předmětu.


Pro školní rok 2020/2021 jsou nabízeny tyto volitelné předměty:

Sportovní hry se zaměřením na judo  ̶  Mgr. Karel Dvořák
Vzdělávací obsah volitelného předmětu Sportovní výchova navazuje na některé výstupy předmětu Tělesná výchova a rozšiřuje ho svým specifickým zaměřením na JUDO.

Informatika
 ̶  Ing. Michal Špiryt

Matematická praktika  ̶  Mgr. Mirka Šedivcová
Procvičování a zdokonalování metematických dovedností
nad rámec obsahu běžných vyučovacích hodin. 

Technická praktika  ̶  Mgr. Renata Nádvorníková
Procvičování manuální zručnosti a tříbení technického myšlení.
Tento předmět se vyučuje zejména v dílnách.

Zdraví a první pomoc  ̶  Mgr. Vladislav Krabec
Žáci se zde naučí základy první pomoci a péče o zdraví.

Anglická konverzace  ̶  Mgr. Hana Heroldová
Doporučeno pro žáky 8. a 9. tříd.

Péče o děti se speciální vzdělávacími potřebami 


V případě doporučení specializovaného pracoviště – Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciální pedagogické poradny (SPC) třídní učitel vypracovává pro žáka individuální plán vzdělávání (IVP) a po schválení ze strany rodičů se s žákem pracuje při hodinách individuálně podle druhu postižení eventuelně potřeb.

Dále škola zřizuje hodiny NÁPRAVY PORUCH UČENÍ, kterých se mohou účastnit i děti s dyslexií aj.

Ve školním roce 2020/2021 máme 7 asistentů pedagoga, 9 hodin NPU - ped. intervence / předmět spec. ped. péče/ úprava obsahu vzdělávání ve prospěch Čj.

Dále škola nabízí doučování, které vedou naši pedagogové.


Výchovná poradkyně

Mgr. Barbora Kédlová  ̶  b.kedlova@centrum.cz 


Vývojové poruchy učení

Mgr. Romana Vinšová   ̶  vinsova.romana@centrum.cz 


Přehled pedagogicko-psychologických poraden v ČR

www.ippp.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=111

 

 

 

 

ÚVODNÍ STRÁNKA